پروانه مهتابی امشب زچه بیخوابی
از بهر چه بیتابی از بهر که بیتابی
ای چله نشین عشق این چله به پایان شد
مقصود نمی یابی مقصود نمی یابی
آن ماه رخی کان شب بی پرده هویدا شد
در پرده نمی یابی در پرده نمی یابی
ای ماه زده مجنون بی دیدن لیلایت
آسوده نمی خوابی آسوده نمی خوابی