به طریق عشق بازان بکشانیم مداوم
سر سجاده عشقت بنشانیم مداوم
صنما زدرد هجران برهانیم مداوم
تو به باده های جوشان بپرانیم مداوم
به خدا امید دارم به خود آریم مداوم
که به کوی می فروشان برسانیم مداوم
که تمام شعر هستی ز تو گفتگو نماید
تو در این آینه خود را بنماییم مداوم