در شب من بهانه شو هوای عاشقانه شو
هر نفسی و هر دمی بیا تو جاودانه شو
کنار من بشین که تو اوج نیاز و خواهشی
عطر دعای عاشق و نتیجه نیایشی
قطره به قطره رحمتت باریده بر وجود من
نقشی از ادراک زده به عمق تار وپود من
وصال وقدر می رسد وقت حضور دلبرم
او که به شوق می دهد عشق مدام هر سحرم