ما را به دو پیمانه خود مست نمود

آن ساقی معرفت در این کار یکیست

دردانه من نظر چو بر جانم کرد

جز خاطر او هیچ نماند و معشوق یکیست

گویا که نمیشود بیان کنم از مویش

هر حلقه آن کشته و بر دار یکیست

آنان که نظر باز نمودند به عشق

دیدند در این دایره دلدار یکیست