در شهریور ماه سال 1393 شروع به نوشتن شعر و دل نوشته ها کردم که با استقبال دوستان مواجه شد تصمیم به چاپ اشعار در کتابی با عنوان فصل نگاه من به تو گرفتم که اولین دفتر از یک سه گانه میباشد امید است دربارگاه دوست این ذره حقیر که قدم در ابراز ارادت برداشته بتواند جلایی به دل خویش و دوستان بدهد.


هوای تعمیدی شعر نگاه بی تاب غزل
ترانه های جنس نور میرسد از اوج و ازل
گرچه پری به پر زدن نیست ولی صدای تو
برده مرا به کوچه ای که می شوم خراب ونو
مستی از آن شراب شد که ساقی ات بما چشاند
وگر نه من کجا وعشق ز بند تن که ، می رهاند