یه روزی تو دریای دور و غریب 

                                  به گرمای خورشید دل باختم

باید که ز دریا جدا میشدم

                                 تو رو تو جدایی شاید میشناختم

باید اوج میگرفتم میرفتم کویر

                                باید روح بارون رو میساختم

هنوز عشق تو مونده تو قلب من

                                 اگرچه ندونستم و تاختم