کمی باران ، کمی عشق
کمی مرهم برای زخمهایم
به تیمار دلم راهی ندارم
تو میدانی کجا باید بیایم
کمی از صحبت مجنون و لیلا
بریده بندهای عادتم را
کجا یکدم نشینم بی نگاهت
که رسوا باشد این شور وتمنا
به نظم آمد تمام گفته هایم
کنار اتصال و این تماشا
برای عقل عاجز گفتنی نیست
که او درکی ندارد زین تولی
پر پرواز میخواهم کجایی
میایی عاقبت در خاطر ما
کنار رود جاری چشم شستم
تشهد خواندم و او گشت پیدا