من نبودم نیستم هر پرده اوست

هر هویدایی به علم نور اوست

هرچه در بازی گردون میرود

او بنا بنهاده و گردش از اوست

عقل و منطق را ببردم بهر درک این عدم        

جز جنون راهی ندارد درک دوست

ای بسا جانها که چون پروانه سوخت

تا بنا شد این خرابات و مسیر وصل دوست

 

 

حسن ناظم

25/12/93